Fremtidsfuldmagt

En fremtidsfuldmagt går ud på at tage stilling til, hvem der skal handle på dine vegne, hvis du en dag bliver ude af stand til at varetage dine egne interesser.

Hvad er en fremtidsfuldmagt?

Loven om fremtidsfuldmagter trådte i kraft den 1. september 2017.

En fremtidsfuldmagt er en speciel type af fuldmagt, der først træder i kraft, hvis du bliver ude af stand til at varetage sine egne interesser - for eksempel ved demens, senilitet, sygdom eller ulykke.

Det har altid været muligt at oprette en fuldmagt, hvor man giver en anden person bemyndigelse til at handle på ens vegne. De nye regler gør, at det bliver mere klart, hvornår og inden for hvilke områder en fuldmagt skal træde i kraft.

Fuldmagten skal underskrives hos en notar, så det sikres, at man er i stand til (fornuftsmæssigt) at oprette fuldmagt, og så skal den registreres i et register, så det altid er muligt at finde fuldmagten, hvis behovet opstår. En notar er en embedsmand ved De Danske Domstole, der bekræfter underskrift af fremtidsfuldmagten.

Hvem kan oprette en fremtidsfuldmagt?

Man skal være fyldt 18 år og være i stand til at handle fornuftsmæssigt, populært sagt, ”være ved sine fulde fem”. Med andre ord skal man være i stand til at forstå, hvad det er, man gør.

Hvad skal fremtidsfuldmagten indeholde?

Det skal fremgå, i hvilke situationer fuldmagten skal træde i kraft. Det kan være økonomiske og/eller personlige forhold, eventuelt kun specifikke forhold, som fx retten til at sælge et hus eller en bil, ansøge om offentlige ydelser eller disponere over en bankkonto.

Hvem skal være fuldmægtig?

Man skal give fuldmagt til en person, som man har tillid til – også i fremtiden. Personen skal samtidig gerne være kompetent og villig til at påtage sig ansvaret.

Kan der udpeges flere som fuldmægtige?

Det er muligt at vælge mere end én fremtidsfuldmægtig. Der skal i så fald tages stilling til, om de skal være sideordnede og træffe beslutningerne sammen eller hver for sig på hver sit område. Det er endvidere muligt at rangordne fuldmægtige, så en given fuldmægtig kun skal indtræde, hvis en anden fuldmægtig er forhindret.

Er der kontrol med den/de fuldmægtige?

Statsforvaltningen har kompetence til at føre kontrol med fuldmægtige. Det kan endvidere bestemmes i fremtidsfuldmagten, at en eller flere skal føre kontrol med den/de fuldmægtige. På den måde sikres en mere aktiv kontrol.

Hvordan oprettes en fremtidsfuldmagt?

Fuldmagten skal underskrives for en notar, som bevidner, at man er i stand til at handle fornuftsmæssigt. En notar er en dommer/dommerfuldmægtig ved De Danske Domstole.
Efterfølgende skal fuldmagten registreres og underskrives digitalt i fremtidsfuldmagtsregistret.

Hvad koster det at oprette en fremtidsfuldmagt?

Hvis man selv er i stand til at oprette fremtidsfuldmagten, er det gratis. Ellers kan der være udgifter til juridisk bistand. Det koster et gebyr at gå til notar.

Kan fremtidsfuldmagten ændres og/eller tilbagekaldes?

Hvis man ønsker at ændre en fremtidsfuldmagt, sker det ved at oprette en ny fremtidsfuldmagt. Man kan altså ikke rette i en eksisterende fremtidsfuldmagt. En tilbagekaldelse af en fremtidsfuldmagt skal også ske for notar. Ændringer kan derfor ske så længe man er i stand til det ”fornuftsmæssigt”.

Hvornår kan fremtidsfuldmagten sættes i brug?

Hvis det i fremtiden skulle blive aktuelt at gøre brug af fuldmagten, skal fuldmagten rent juridisk "sættes i kraft".
Fremtidsfuldmagten kan sættes i kraft, når fuldmagtsgiveren ikke længere kan varetage sine interesser inden for de områder, der er omfattet af fremtidsfuldmagten, eller hvis fuldmagtsgiveren selv ønsker at sætte fuldmagten i kraft.
Når fremtidsfuldmagten sættes i kraft, skal der indgives en anmodning til Statsforvaltningen om at få fuldmagten sat i kraft og en lægeerklæring om fuldmagtsgiverens aktuelle helbredstilstand.
Statsforvaltningen vurderer, om fremtidsfuldmagtens ikraftsættelsesbetingelser er opfyldt.

Hvor kan jeg læse mere?

Borger.dk
Statsforvaltningen.dk

  • © Skandia 2021
  • 21-10-2021 20:27
  • 1.0.7400.20084:685