Vi beskytter dine personoplysninger

Skandia registrerer kun personoplysninger, hvis de er nødvendige, og vi behandler de personlige oplysninger, vi får, med stor respekt og i overensstemmelse med reglerne.

Reglerne for beskyttelse af personoplysninger er beskrevet i EU's Databeskyttelsesforordning GDPR (General Data Protection Regulation), som trådte i kraft den 25. maj 2018 i hele EU, og altså også i Danmark.

Herunder kan du læse om, hvad vi registrerer, og hvordan vi behandler dine oplysninger.

Hvilke typer oplysninger registrerer Skandia om mig?

For at kunne oprette dig som kunde, administrere din ordning, behandle ansøgninger om udbetaling fra dine forsikringer og hjælpe og rådgive dig bedst muligt kan vi have brug for at registrere disse typer af personoplysninger om dig:

 • Stamoplysninger, fx kontaktoplysninger og familieforhold
 • CPR-nummer
 • Helbredsoplysninger
 • Oplysninger om dine produkter og dit kundeforhold hos os
 • Oplysninger om dit erhverv og din arbejdsplads
 • Finansielle oplysninger, fx bankoplysninger og skatteinformation

Hvorfor registrerer og behandler Skandia oplysninger om mig?

Vi skal grundlæggende bruge dine personoplysninger for at kunne:

 • Oprette dig som kunde og levere dine produkter i Skandia
 • Vedligeholde dit kundeforhold
 • Behandle din skadeanmeldelse
 • Orientere dig om vores produkter og tiltag i Skandia (markedsføring)
 • Vedligeholde, udvikle og forbedre de produkter, vi tilbyder dig

Når vi indhenter oplysninger om dig, vil vi altid fortælle dig, hvilke formål oplysningerne skal bruges til.

Hvor stammer mine personoplysninger fra?

De oplysninger, vi registrerer om dig, kan komme fra forskellige kilder:

 • Dig selv
 • Din arbejdsgiver, hvis din ordning fx er tegnet igennem din arbejdsplads
 • Pensions- og forsikringsmæglere, fx hvis din ordning er tegnet igennem en mægler
 • Pensions- og forsikringsselskaber, hvis din ordning overføres fra et andet selskab
 • Offentlige myndigheder, fx CPR-registeret, SKAT og Skifteretten
 • Serviceleverandører, fx i forbindelse med kundetilfredshedsundersøgelser

Hvor længe gemmer Skandia mine oplysninger?

Vi gemmer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde det formål, dine personoplysninger registreres og bruges i forbindelse med. Eksempelvis gemmer vi personoplysninger, så vi kan vurdere, om du har et eventuelt krav mod os.

Vi gemmer derfor altid dine personoplysninger, så længe vi leverer en ydelse eller et produkt. Når dit kundeforhold med os er ophørt, gemmer vi normalt dine personoplysninger i yderligere 10 år. Dette sker primært for at leve op til vores forpligtelser i henhold til forældelsesloven, hvor den absolutte forældelsesfrist for fremsættelse af et krav er 10 år.

Derudover skal vi leve op til vores forpligtelser i henhold til bogføringsloven, lov om forebyggelse af hvidvask og krav fra Finanstilsynet.

Hvorfor må Skandia registrere og behandle oplysninger om mig?

Vi registrerer og bruger personoplysninger om dig af flere årsager. Vi gør det for at kunne opfylde vores aftale med dig, det vil sige oprette dig som kunde, administrere din ordning, behandle ansøgninger om udbetaling fra dine forsikringer og hjælpe og rådgive dig bedst muligt.

Vi behandler også dine oplysninger, hvis vi har en forpligtelse ifølge lovgivningen – fx i forbindelse med kontrol af evt. hvidvaskning. Vi kan også behandle dine oplysninger til at udarbejde statistik i Skandia, og når vi i øvrigt har en legitim og berettiget interesse. Det kan fx være i forbindelse med kundetilfredshedsmålinger.

Det betyder, at vi registrerer og bruger dine personoplysninger, når:

 • Du har indgået eller overvejer at indgå en aftale med os, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6.1 (b)
 • Du har givet os samtykke til at bruge dine personoplysninger til et bestemt formål, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6.1(a)
 • Det er vores juridiske forpligtelse, for eksempel i henhold til
  • Skattekontrolloven
  • Bogføringsloven
  • Lov om finansiel virksomhed
  • Databeskyttelsesloven
  • Forsikringsaftaleloven
  • Hvidvaskloven
  • CPR-loven
  • Det er nødvendigt for at forfølge Skandias legitime interesser, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6.1(f). Det kan for eksempel være for at forhindre misbrug og tab, styrke IT-sikkerhed og/eller som led i direkte markedsføring. Vi registrerer og bruger kun dine personoplysninger, hvis vores formål klart vejer tungere end din interesse i, at vi ikke gør det.

Hvem kan mine oplysninger blive delt med?

Vi kan have behov for at dele oplysninger om dig med andre, men kun i det omfang, det er nødvendigt, og kun de relevante oplysninger i det enkelte tilfælde. Som udgangspunkt deler vi kun oplysninger, hvis det er nødvendigt for at kunne opfylde vores aftale med dig.

Vi deler dog også oplysninger, hvis vi har en forpligtelse til det ifølge lovgivningen – fx i forbindelse med kontrol af evt. hvidvaskning – ligesom det kan forekomme, hvis vi har en legitim og berettiget interesse. Det kan fx være i forbindelse med kundetilfredshedsmålinger.

Afhængigt af situationen kan der være behov for at dele oplysninger med fx:

 • Din arbejdsgiver, hvis din ordning fx er tegnet igennem din arbejdsplads
 • Pensions- og forsikringsmæglere, fx hvis din ordning er tegnet igennem en mægler
 • Andre pensions- og forsikringsselskaber og Forenede Gruppeliv
 • Offentlige myndigheder, fx SKAT og Skifteretten
 • Læger og andre behandlere i sundhedssektoren
 • Pengeinstitutter, fx ved udbetaling eller overførsel af din ordning
 • Serviceleverandører, fx PensionsInfo og Videncenter for Helbred og Forsikring
 • Eksterne rådgivere, fx revisorer, advokater og bobestyrere.

Hvilke rettigheder har jeg?

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række andre oplysninger.

 • Ret til berigtigelse (rettelse)
  Du har ret til at få rettet forkerte oplysninger om dig selv.

 • Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning.

 • Ret til begrænsning af behandling
  Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller fx med henblik på at behandle et krav fra din side.

 • Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvordan kontakter jeg jer?

Skandia har ansvaret for registreringen og behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Skandia
Østbanegade 135
2100 København Ø
CVR-nr.: 20 95 22 37
Telefon: 7012 1213
Mail: via kontaktformularen på skandia.dk/kontakt

Hvis du har generelle spørgsmål til vores håndtering af personoplysninger, kan du også kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på mail via kontaktformularen på skandia.dk/kontakt eller ved at sende et brev til Skandia, Att. Databeskyttelsesrådgiver, Østbanegade 135, 2100 København Ø.

Hvad kan jeg gøre, hvis jeg er utilfreds med Skandias behandling af mine oplysninger?

Hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, opfordrer vi dig til at kontakte os på 7012 1213, hvor vi sidder klar til at hjælpe dig alle hverdage fra 8.30-16. Du kan også skrive til os på skandia.dk/kontakt

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 • © Skandia 2022
 • 21-01-2022 12:41
 • 1.0.7400.20084:685