Skandia Livscyklus

Skandia Livscyklus er for dig, som vil have pengene investeret ud fra risikovillighed, men ikke selv vil bruge tid på at holde øje med investeringerne eller tilpasse risikoen undervejs. Du skal blot vælge den risikoprofil, der passer dig, så tilpasses risikoen helt automatisk til, hvor mange år der er til din pension.

For de fleste er det en god idé at nedtrappe risikoen, jo tættere de kommer på pensionsalderen. Simpelthen fordi der er kortere tid til at hente eventuelle tab hjem.

Derfor er andelen af mere risikofyldte investeringer i Skandia Livscyklus størst, når du er ung. Og så flytter vi gradvist din opsparing over i mere sikre investeringer i takt med, at du nærmer dig pensionsalderen.

Følg risikoen i Skandias livscyklusmodel

Skandias livscyklusmodel indeholder fire investeringsprofiler med forskellige grader af risiko og tilsvarende muligheder for afkast. I hver af dem ændrer fordelingen af mere risikofyldte investeringer sig, efterhånden som pensionsalderen nærmer sig. 

Fælles for Skandias Livscyklus-profiler er, at din opsparing bliver aktivt forvaltet af vores investeringseksperter. Alt, hvad du skal gøre, er at tage stilling til, hvor meget risiko du er villig til at løbe.

Investeringerne i Skandia Livscyklus sker i de samme underliggende fonde som opsparingsproduktet Skandia Match. Det betyder, at Skandia kan justere fordelingen mellem aktier, kreditobligationer og obligationer/kontanter i forhold til den viste fordeling, hvis vi vurderer, at det er hensigtsmæssigt for kunderne. Justeringerne kan fx ske ved at ændre fordelingen mellem aktier og obligationer, fordelingen mellem regioner (geografisk) eller fordelingen mellem sektorer inden for aktier.

Skandia kan også justere graden af valutaafdækning på fx amerikanske dollars og japanske yen. Ved kun at afdække dele af valutarisikoen i perioder, er der mulighed for at opnå gevinster, hvis valutakurserne udvikler sig gunstigt. Omvendt kan man mindske risikoen for tab på grund af en negativ udvikling i valutakurserne, hvis man afdækker risikoen helt.

Alle justeringer sker med respekt for risikoen i den enkelte profil og inden for de rammer, Skandias bestyrelse har fastsat.

Find en profil der passer dig

Når du sparer op med Skandia Livscyklus, vælger du mellem fire forskellige investeringsprofiler. De spænder fra ekstra høj til lav risiko. Jo højere risiko du vælger, desto højere bliver dit mulige afkast. Til gengæld er der også større risiko for perioder med tab.

Når du har valgt, hvilken investeringsprofil der passer til dig, bliver du placeret i livscyklusmodellen, alt efter hvor mange år du har tilbage på arbejdsmarkedet.


De fire investeringsprofiler

Ekstra høj
Muligheden for en høj gevinst tiltaler dig. Du satser gerne og er klar over, at det medfører en højere risiko, som kan betyde større tab.

Høj
Du har ikke noget imod at tage en risiko, som kan medføre tab. Til gengæld forventer du også et større afkast på langt sigt.

Mellem
Risiko skræmmer dig ikke. Men du ønsker ikke at satse for meget. Du er med på, at værdien af dine investeringer kan ændre sig undervejs, til gengæld accepterer du også, at muligheden for meget høje afkast er mindre.

Lav
Du er forsigtig og har ikke lyst til at opleve store tab. Til gengæld accepterer du også, at det samlede afkast ikke bliver så stort.

Det får du med Skandia Livscyklus

 • Gode afkastmuligheder
 • Løbende optimering af din investeringsportefølje
 • En investeringsstrategi, der tager højde for dit pensionstidspunkt
 • Automatisk nedtrapning af din risiko
 • En pensionsordning, hvor du vælger risikoniveau, men ellers ikke behøver at forholde dig til investeringerne.

Afkast og risiko

Afkast og risiko hænger sammen. Og du vil som investor typisk blive belønnet for at påtage dig en større risiko ved at opnå et større afkast på langt sigt.

Påtager du dig en større risiko, betyder det dog også, at du sandsynligvis vil opleve større udsving i værdien af din opsparing i løbet af opsparingsforløbet. Det gælder både i positiv og negativ retning.

Derfor vil det typisk være en god idé at påtage sig større risiko tidligt i opsparingsforløbet. Og derefter nedtrappe risikoen, når du nærmer dig pensionsalderen. På den måde mindsker du risikoen for tab kort før din pensionering. I Skandia Livscyklus sørger vi automatisk for den nedtrapning, så du ikke selv skal gøre andet end løbende at overveje om pensionsordningen og risikoniveauet passer til dig og din situation.

Årlige afkast med Skandia Livscyklus

Skandia Livscyklus er inddelt i risikoprofiler, hvor det primært er andelen af aktier, der fastlægger risikoniveauet.

Her kan du se de årlige afkast.

Risikomærkning Skandia Livscyklus

Find dit aktuelle risikotal i skemaet herunder ved at se under den profil, du har valgt, og det antal år du har til den aftalte pensionsalder på din pensionsordning. Hvis du fx har valgt 'Mellem risiko' og har mere end 20 år til pension, er risikotallet 4,0.

Risikotallene er opgjort i henhold til pensionsbranchens retningslinjer for risikomærkning af markedsrenteprodukter.


Skema med aktuelle risikotal
 År til pension

Lav risiko

Mellem risiko Høj risiko Ekstra høj risiko
Mere end 20 2,7 4,0 4,5*  4,5*
20 2,7 4,0 4,5* 4,5*
19 2,7 4,0 4,5* 4,5*
18 2,7 3,4 4,5* 4,5*
17 2,7 3,4 4,3* 4,5
16 2,7 3,4 4,3* 4,5
15 2,7 3,4 4,3* 4,5
14 2,7 3,4 4,3* 4,5
13 2,7 3,4 4,0* 4,3
12 2,2 3,4 4,0* 4,3
11 2,2 3,0 4,0 4,3
10 2,2 3,0 4,0 4,3
9 2,2 3,0 3,4* 4,3
8 2,2 2,7 3,4* 4,0
7 1,5 2,7 3,4* 4,0
6 1,5 2,7 3,4 4,0
5 1,5 2,7 3,0* 3,4
4 1,5 2,7 3,0* 3,4
3 1,5 2,2 2,7* 3,4 
2 1,4 2,2 2,7* 3,4
1 1,4 2,2 2,7* 2,7*
0 1,4 2,0 2,7 2,7
1 år efter pension 1,4 2,0 2,7 2,7
2 år efter pension 1,4 2,0 2,7 2,7
3 år efter pension 1,4 2,0 2,7 2,7
4 år efter pension 1,4 2,0 2,7  2,7
5 år efter pension 1,4 2,0 2,7 2,7
Efterfølgende år 1,4 2,0 2,7 2,7

*Risikotallet ligger under den grænse, brancheorganisationen Forsikring & Pension har fastsat for et produkt benævnt ”høj risiko”. Ifølge Forsikring & Pensions risikobånd er produktet at betragte som værende ”mellem risiko” i det pågældende år.

Ingen garanti på udbetaling

Med Skandia Livscyklus har du ikke garanti på dine udbetalinger, da du blandt andet selv bærer risikoen for tab og gevinst på investeringerne.  Omkostninger, forsikringspriser eller ændrede forventninger til levetid eller afkast kan også påvirke din udbetaling. Med andre ord får du det afkast, investeringerne giver på de finansielle markeder (minus omkostninger), og afkastet kan både være negativt og positivt. Udbetalingerne kan altså godt være mindre på udbetalingstidspunktet end forventet i opsparingsperioden, og selvom sandsynligheden er lille, kan man heller ikke udelukke muligheden for tab. Det skyldes, at udbetalingerne påvirkes negativt af lavere afkast og  højere omkostninger, forsikringspriser og levetidsforventninger.

Omkostninger til administration

Omkostninger til administration dækker blandt andet håndteringen af dine indbetalinger og den løbende administration af din pensionsordning.

Der er forskel på omkostningerne for en firmapension og en privat pensionsordning. Få overblik over de nuværende satser her:

Firmapensioner betjent af Skandia - Satser 2021 
 

Omkostningssats

Af løbende indbetaling op til 100.000 kr. (administration og rådgivning) 2 - 6 % (dog min. 208 kr. årligt)
Af løbende indbetaling over 100.000 kr. (administration og rådgivning) 0 %
Af indskud 1.560 kr.
At overføre fra andet selskab til Skandia 0 kr.
   
Månedligt administrationsgebyr indbetalingsfri ordning (fripolice)  72 kr.
Gebyr ved omskrivning til præmiefri ordning (fripolice) 518 kr.
At ophæve pensionsordning eller overføre den til andet selskab 1.560 kr.

 

Private pensionsordninger og frivillige firmapensioner betjent af Skandia - Satser 2021 
  Omkostningssats
Af løbende indbetaling (administration og rådgivning) 2 - 6 % (dog min. 208 kr. årligt)
Af indskud 1.560 kr.
At overføre fra andet selskab til Skandia 1.560 kr.
   
Månedligt administrationsgebyr indbetalingsfri ordning (fripolice) 72 kr.
Gebyr ved omskrivning til præmiefri ordning (fripolice) 518 kr.
At ophæve pensionsordning eller overføre den til andet selskab 1.560 kr.

Hvis du eller din arbejdsgiver bliver betjent af en uvildig mægler eller anden rådgiver, afhænger omkostningerne også af den aftale, der er indgået med den pågældende mægler eller rådgiver.

Omkostninger til investering

Der er omkostninger forbundet med at investere din pensionsopsparing. Dels til de kapitalforvaltere, vi har valgt. Og dels til Skandia. Se omkostningerne her:

Investeringsomkostninger for Skandia Livscyklus - ÅOP (2020)
Antal år til pension Lav Mellem Høj Ekstra høj
30 1,23 % 1,53 % 1,60 % 1,60 %
15 1,23 % 1,40 % 1,60 % 1,60 %
5 0,92 % 1,23 % 1,23 % 1,40 %

Sådan opgør Skandia investeringsomkostninger

Skandia opgør investeringsomkostninger i henhold til pensionsbranchens fælles omkostningshenstilling.

ÅOP for eksterne fonde beregnes som summen af OCF (Ongoing Charges Figure), direkte handelsomkostninger og evt. performance fee.

Emissionstillæg og indløsningsfradrag er ikke med i opgørelsen af ÅOP, da kunderne i Skandia ikke betaler disse omkostninger.

Faktaark

Vi har lavet faktaark med detaljeret information om hver enkelt Livscyklus-profil på forskellige tidspunkter i opsparingsforløbet. Du kan blandt andet finde oplysninger om:

 • Profilens afkast i forhold til benchmark
 • Den investeringsmæssige sammensætning fordelt på aktivklasser
 • Den investeringsmæssige sammensætning fordelt på geografi og sektorer
 • Risikoniveauet i henhold til pensionsbranchens henstilling om risikomærkning

Faktaark ligger her:

Skandia Livscyklus - Lav risiko Skandia Livscyklus - Mellem risiko
Skandia Livscyklus - Høj risiko Skandia Livscyklus - Ekstra høj risiko

VÆR OPMÆRKSOM PÅ
Informationen om vores produkter er generel og har til formål at give et overblik. Kontakt os for personlig rådgivning, hvor vi tager udgangspunkt i din individuelle situation. Læs mere om forbehold og forudsætninger her.

 • © Skandia 2021
 • 17-04-2021 04:58
 • 1.0.7400.20084:685