Nye forudsætninger for forventede udbetalinger

Næste gang du logger på Mit Skandia app eller mit.skandia.dk, kan du opleve, at dine forventede udbetalinger er en smule lavere, end de var i 2016, selvom du sparer det samme op. Det skyldes, at nogle af de parametre, der indgår i beregningen, er blevet opdateret.

En forventet udbetaling har til formål at hjælpe dig med at få overblik over, hvor mange penge du kan forvente at have at leve for som pensionist. Forventede udbetalinger er en såkaldt prognose og ikke en garanti for udbetaling. Så for at kunne give dig det mest realistiske billede af, hvad du kan forvente at få udbetalt, ligger der en lang række forudsætninger og antagelser bag beregningen.

Blandt de bagvedliggende parametre, der indgår i beregningen, er forventningerne til det fremtidige afkast og til inflation. Her følger Skandia de satser, som Finansrådet og Forsikring & Pension fastsætter hvert år. Det gør, at du kan sammenligne dine forventede udbetalinger med forventede udbetalinger fra andre pensionsleverandører, som også følger disse satser.

Forventninger for 2017

Finansrådet og Forsikring & Pensions forventninger til det fremtidige afkast er blevet sat ned i forhold til 2016. Det betyder, at de forventede udbetalinger også bliver lavere. For ratepension og livslang pension betyder de nye satser isoleret set, at dine forventede udbetaling typisk bliver mellem 0,6 og 1,1 procent lavere, og på kapitalpensioner/aldersforsikringer falder den forventede udbetaling for de fleste cirka 1,6 procent i forhold til 2016.*

Det betyder, at hvis du fx har en ratepension med en forventet årlig udbetaling på 100.000 kr. årligt, vil din forventede årlige udbetaling falde med mellem 600 og 1.100 kr. Tilsvarende vil den forventede udbetaling på en aldersforsikring eller kapitalpension falde med op til 1.600 kr., hvis den forventede ydelse var 100.000 kr. sidste år.

Der er imidlertid flere forhold, der spiller ind, når vi beregner dine forventede udbetalinger. Fx størrelsen af indbetalingerne, prisen for dine forsikringer og afkastet i 2016. Ændringer i disse forhold vil også påvirke beregningen af de forventede udbetalinger, så den samlede ændring kan være både større eller mindre end nævnt ovenfor.

Realistiske forventninger til fremtiden

Forklaringen på, at Finansrådet og Forsikring & Pension har reduceret forventningerne til det fremtidige afkast på obligationer og aktier lidt, er dels det lave renteniveau og dels forventningerne til den generelle vækst.

Der er vigtigt at pointere, at ændringen i forventningerne ikke betyder noget direkte for størrelsen af din opsparing eller det afkast, du reelt får. Der er altså ikke tale om, at din samlede opsparing er blevet mindre værd, men blot, at forventningerne til det fremtidige afkast og inflation er ændret en smule for at give dig et realistisk billede af, hvad du kan forvente at få udbetalt i pension.

Hvad kan du bruge en forventet udbetaling til?

Du kan bruge tallet, når du sammen med din rådgiver, skal planlægge din økonomi som pensionist. Det giver dig nemlig et realistisk billede af, hvor meget du får til rådighed, og det er et godt pejlemærke, når I sammen skal lægge en plan for, om dine ønsker til fremtiden stemmer overens med din økonomi.

* Procentsatserne er regnet ud fra scenarier med kunder, der har lang, mellemlang og kort tid til pensionering. Du kan derfor opleve mindre afvigelser på procentsatsen for din individuelle prognose.

  • © Skandia 2021
  • 05-03-2021 19:44
  • 1.0.7400.20084:685