Ændringer i alle pensionsordninger pr. 1. juni 2019 (redigeret)

   

16. december 2019

OBS
Siden offentliggørelsen af denne nyhed har Skandia besluttet disse ændringer i forhold til artiklens oplysninger:

 • Det er fortsat muligt at indbetale til Skandia Basic. Som nævnt i artiklen har Skandia Basic siden 1. juni 2019 haft en lidt ændret investeringssammensætning med en lavere risiko end før.
 • Den planlagte ændring af investeringsbetingelserne for Skandia Match og Livscyklus, som gav mulighed for at lukke produkterne, er aflyst. Investeringsbetingelserne er altså ikke ændret på dette punkt.


Som led i Skandias overgang til AP Pension-koncernen foretager vi en ensretning af en række af vores opsparings- og forsikringsprodukter. Samtidig har vi evalueret produkterne i forhold til markedet og kundernes efterspørgsel og behov. Det betyder, at der sker ændringer i de betingelser og vilkår, der gælder for alle pensionsordninger hos Skandia. Du kan finde de opdaterede betingelser og vilkår på skandia.dk/betingelser fra den 1. maj 2019.

Ændringerne træder i kraft pr. 1. juni 2019, medmindre andet er nævnt nedenfor.

Ændringer i forsikringsprodukter

Der er forbedringer i vilkårene for Forsikring ved tab af erhvervsevne, standard og udvidet. Der er også enkelte skærpelser og nogle præciseringer af praktisk og sproglig karaktér. Hvis du er i tvivl om, hvilken forsikring ved tab af erhvervsevne, du har, er du velkommen til at kontakte os.

Hvis du i dag modtager udbetalinger fra din forsikring ved tab af erhvervsevne, vil ændringerne for denne forsikring først træde i kraft, hvis erhvervsevnen på et tidspunkt ikke længere er nedsat i et omfang, der giver ret til udbetaling.

 • Vi har besluttet at ændre vores standardforsikring ved tab af erhvervsevne, så den fremover dækker på samme måde som vores udvidede forsikring ved tab af erhvervsevne. Vi ændrer ikke prisen for forsikringen. Ændringen betyder blandt andet, at der – under forudsætning af, at erhvervsevnen vurderes nedsat i dækningsberettiget grad – fremover vil være mulighed for dækning ved:
  • whiplash uden objektive fund,
  • muskel- og skeletsmerter uden objektive fund og
  • depression af mild eller moderat grad

   Dette har ikke været muligt tidligere.

 • Vi vurderer som udgangspunkt erhvervsevnetab i forhold til dit eget erhverv. Men hvis vi konkluderer, at du ikke kan vende tilbage til eget erhverv, eller hvis du fortsat er uarbejdsdygtig efter 18 måneder, vurderer vi også din generelle erhvervsevne i forhold til andre erhverv. Når vi fremover skal vurdere den generelle erhvervsevne i forhold til andre erhverv, sammenligner vi dine indtægtsmuligheder med, hvad andre personer med tilsvarende uddannelse, erfaring og alder inden for samme geografiske område kan tjene. Såfremt din hidtidige løn er mindre, end hvad sammenlignelige personer kan tjene, vil vi dog vurdere dine indtjeningsmuligheder i forhold til din hidtidige løn. 
 • Vi præciserer i betingelserne for tab af erhvervsevne, at forsikringen ikke giver ret til dækning, hvis du er under revalidering eller omskoling, eller findes egnet til omskoling eller uddannelse.

Ændringer i opsparingsprodukter

Vi forenkler vores sortiment af opsparingsprodukter, og samtidig foretager vi en række justeringer i vilkårene. Ændringerne skal blandt andet ses i sammenhæng med brancheforeningen Forsikring & Pensions forbrugerinitiativer, som har til hensigt at øge gennemsigtigheden og sammenligneligheden på tværs i pensionsbranchen.

Skandia Match
Skandia Match får en anden investeringssammensætning med en lidt lavere risiko end i dag, og samtidig øger vi fleksibiliteten i produktet, så vi fremover kan tilbyde flere eller færre risikoprofiler. Vi tilføjer også en bestemmelse om, at vi kan lukke produktet.

I forlængelse heraf udgår risikoprofilerne 2, 4 og 6 pr. 1. juli 2019. Hvis du har valgt en af disse risikoprofiler, vil din opsparing og eventuelle fremtidige indbetalinger blive flyttet til en anden Match-profil, hvor risikoen ligner den, du har i dag.

Skandia Livscyklus
Skandia Livscyklus får en anden investeringssammensætning med en lidt lavere risiko end i dag, og samtidig øger vi fleksibiliteten i produktet, så vi fremover kan tilbyde flere eller færre risikoprofiler. Desuden gør vi aftrapningen af risikoen mere markedskonform, så den sker løbende, men ikke er bundet op på din fødselsdag en gang årligt. Vi tilføjer også en bestemmelse i vilkårene om, at vi kan lukke produktet.

Skandia Basic
Vi tilføjer en bestemmelse i vilkårene for Skandia Basic om, at vi kan lukke produktet. I forlængelse heraf udfaser vi Skandia Basic den 1. juli 2019. Hvis du har valgt Skandia Basic, vil din opsparing og eventuelle fremtidige indbetalinger blive flyttet til en tilsvarende risikoprofil i vores aktivt forvaltede markedsrenteprodukt Skandia Match.

Fra 1. juni 2019, og frem til produktet udfases, får Skandia Basic desuden en lidt anden investeringssammensætning med en lidt lavere risiko end i dag.

Ændringen skal ses i sammenhæng med, at AP Pension-koncernen tror på, at aktiv forvaltning skaber mest værdi for kunderne. De seneste fem år har AP Pension-koncernens aktive forvaltning givet et gennemsnitligt årligt merafkast efter investeringsomkostninger på 3 procentpoint sammenlignet med Skandia Basic, når man ser på tværs af risikoprofiler. Investeringsomkostningerne i et aktivt forvaltet produkt vil være højere end i et passivt forvaltet produkt, men AP Pension-koncernen har gode erfaringer med aktiv forvaltning.

Skandia Safe
På grund af manglende efterspørgsel har vi besluttet at udfase Skandia Safe. Det betyder, at man ikke kan vælge produktet fra 1. juni 2019. Desuden vil eksisterende kunder, der indbetaler til Skandia Safe i dag, ikke kunne indbetale yderligere fra 1. december 2019. Hvis du har valgt Skandia Safe, vil dine fremtidige indbetalinger fra denne dato ske til Skandia Match 1 med lav risiko. Din eksisterende opsparing i Skandia Safe bliver stående.

Skandia Link
I investeringsvilkårene for Skandia Link præciserer vi mulighederne for udskiftning af fonde og tilføjer en bestemmelse om, at vi kan lukke fonde.

Ændringer i de generelle vilkår


Regulering
Hvis du modtager løbende pensionsudbetalinger fra Skandia, vil en eventuel årlig regulering af udbetalingerne fremover ske 1. april i stedet for 1. januar.

Handler
Vi ændrer bestemmelsen om investering af indbetalinger og gennemførsel af handler, så vi fremover handler inden for få dage og senest 20 børsdage, efter vi har modtaget en indbetaling, et ønske om handel med fonde eller et ønske om skift af profil eller produkt.

 • © Skandia 2022
 • 21-01-2022 12:40
 • 1.0.7400.20084:685