Sådan investerer vi i Skandia

Skandia ønsker at drive en ansvarlig virksomhed, og det er for os tæt knyttet til vores mål om at skabe langsigtet værdi for vores kunder og ejere. Vi sigter efter at opnå kommerciel succes på en måde, som tilgodeser vores værdier, og udtrykker respekt for mennesker, samfund og miljø.

Læs vores "Politik for ansvarlige investeringer" herunder

Formål

Skandias politik for ansvarlige investeringer udgør rammerne for, hvordan Skandia skal agere i forhold til vores ambitioner om at være en aktiv ejer, samt vores ambitioner om at virke for en ansvarlig og bæredygtig adfærd i relation til vores investeringer. Det er til hver en tid Skandias forpligtelse at sikre vores kunder et så højt afkast som muligt, og under hensyntagen til dette, samt Skandias målsætning om at drive en ansvarlig forretning investerer vi kundernes midler.
Denne politik er offentlig og kan kommunikeres til kunder, børsnoterede selskaber, forvaltere og andre interessenter på de markeder, hvor Skandia har sit virke.

Skandia arbejder for ansvarlig adfærd

Skandia mener, at virksomheders adfærd kan udgøre både finansielle risici og muligheder. Skandia be-stræber sig på at investere på en måde, hvor der tages højde for både risiciene og mulighederne, for på den måde at fremme et godt afkast. Det er Skandias vurdering, at de bedste resultater på lang sigt, skabes ved at investere ansvarligt.

Skandia har en komité for ansvarlige investeringer, hvis medlemmer bl.a. består af medlemmer af Skandias direktion, Skandias ansvarlighedschef, kapitalforvaltningsteamet samt Skandias pressechef. Komiteen mødes min. en gang i kvartalet og diskuterer relevante emner indenfor ansvarlig virksomhedsadfærd.

Skandias forventning til, hvordan selskaber skal agere

Skandia koncernen støtter op om FN’s principper for ansvarlige investeringer, UN PRI (Principles for Responsible Investment) og FN’s Global Compact (FN-initiativ for virksomheders samfundsansvar).
De selskaber som Skandia investerer i, skal tage ansvar for mennesker og miljø samt have god selskabsledelse. Selskaberne bør rapportere åbent og transparent om sit ansvarlighedsarbejde og følge principperne i følgende regler og retningslinjer:

 • FN’s Global Compact
 • OECD’s retningslinjer for multinationale selskaber, inklusive
 • FN’s vejledende principper for virksomheder og menneskerettigheder 

Disse regler og retningslinjer er udarbejdet på baggrund af internationale konventioner.

Skandia forventer, at de selskaber der investeres i, følger retningslinjerne og driver deres virksomhed i overensstemmelse med konventionerne, uanset om de retter sig mod stater eller enkeltstående organisa-tioner og uanset om de lande, hvor selskaberne har sit virke, er bundet af konventionerne eller har ringere rettighedslovgivning på området.

Eksklusion af visse sektorer, selskaber og stater

Skandia udelukker eller begrænser investeringer i selskaber inden for visse sektorer, hvor vi mener, særlige ansvarlighedsrisici gør sig gældende:

 • Tobak
  Som følge af de negative helbredseffekter som er relateret til tobak investerer Skandia ikke i selskaber, som producerer tobak.
 • Våben
  • Atomvåben: Skandia investerer ikke i selskaber, som udvikler, producerer, vedligeholder eller distribuerer komponenter eller systemer specifikt udviklet til atomvåben
  • Klyngebomber, landminer, kemiske og biologiske våben: Skandia investerer ikke i selskaber som udvikler eller producerer klyngebomber, landminer, kemiske eller biologiske våben, i overensstemmelse med FN’s konvention om klyngevåben, Ottawakonventionen (landminer) BTWC – konventionen om forbud mod biologiske- og toksinvåben og CWC – konventionen om forbud mod kemiske våben
 • Kul
  Skandia investerer ikke i selskaber, hvor 30 procent eller mere af deres omsætning stammer fra kulminedrift /udvinding af kul, der skal bruges til energiskabelse. Beslutningen er baseret på, at Skandia ikke anser disse virksomheders forretningsidé for at være i overensstemmelse med bæ-redygtig udvikling og ansvar for klima og sundhed/helbred.

Skandia ønsker derudover at følge Danmarks officielle politik over for lande og selskaber. Konkret betyder det, at såfremt den danske stat vedtager sanktioner mod specifikke lander eller selskaber, er det Skandias politik at følge den danske stats vedtagne sanktioner.

Skandias rolle som ejer

Skandia får en del af virksomhedens investeringer varetaget af eksterne danske og udenlandske kapital-forvaltere. Skandia har derfor et indirekte ejerskab i en del af selskabets investeringer i traditionelle aktiver som aktier og obligationer.

Skandia investerer også i forskellige finansielle instrumenter, herunder passivt forvaltede instrumenter som futures, ETF’er og indeksfonde. Disse er typisk billigere end aktivt forvaltede mandater, og er medvirkende til at mindske de samlede investeringsomkostninger.

Ved investering i passivt forvaltede instrumenter og via eksterne fonde, hvor Skandia er én blandt en række af investorer, vil det ikke altid være praktisk muligt, at få gennemført alle aspekter af Skandias politikker, principper og retningslinjer. Der kan derfor være tilfælde, hvor Skandias eksklusionsliste ikke kan implementeres fuldt ud.

Uanset typen af aktiver og uanset om Skandia er direkte eller indirekte ejer, har Skandia til hensigt at virke for en ansvarlig værdiskabelse i alle sine investeringer. Nærværende politik omfatter Skandias børsnoterede aktier og obligationer, selvom forudsætningerne for at anvende den varierer med størrelsen af ejerskabet og med graden af indflydelse.

Aktivt ejerskab

Skandia anser overvågning af, og dialog med de selskaber virksomheden investerer i, som en naturlig del af det at investere. Samarbejdet med eksterne forvaltere betyder, at Skandia ofte ikke er direkte ejer af aktiverne. Det er derfor vigtigt for Skandia at de udvalgte samarbejdspartnere udøver aktivt ejerskab, som lever op til Skandias politikker.

Skandia ser sig selv som en langsigtet og fundamental investor, og det er virksomhedens grundlæggende holdning at god selskabspraksis og et højt niveau af ansvarlighed øger selskabers muligheder for at levere en tilfredsstillende indtjening på lang sigt.

Skandia ønsker at virksomhedens forvaltere skal gøre brug af deres stemmeret på selskabers generalforsamling under hensyntagen til ejerskabets størrelse og dagsordenens relevans. Skandia er løbende i dialog med forvaltere omkring aktive eller kommende engagements hvor forvalteren er i dialog med et selskab. Engagements og stemmeafgivelser er et fast punkt på dagsordenen når Skandia løbende overvåger og taler med de forvaltere der samarbejdes med.

Et vigtigt redskab i forhold til de eksterne forvaltere er dialog, hvis vi bliver opmærksomme på en investering, som bryder med vores principper eller som optræder på Skandias eksklusionsliste. Via interne screeningsprocessor og samarbejde med eksterne eksperter har Skandia løbende overblik over de underliggende investeringer hos forvalterne. Dialogen søger svar på hvorfor et givent selskab er valgt, og herefter vil Skandia vurdere, om forvalteren fortsat lever op til vore forventninger, herunder om forvalteren vil frasælge investeringen. I yderste konsekvens kan processen lede til at vi udskifter forvalteren.

Skandia ønsker at vore kunder skal have indsigt i virksomhedens arbejde med ansvarlighed og aktivt ejerskab. Derfor rapporterer Skandia årligt om arbejdet med ansvarlighed på koncernniveau såvel som på investeringsniveau. Herudover udgiver Skandia en årlig redegørelse for arbejdet med aktivt ejerskab.

 • © Skandia 2020
 • 26-09-2020 00:20
 • 1.0.7400.20086:431