Sådan investerer vi i Skandia

Skandia ønsker at drive en ansvarlig virksomhed, og det er for os tæt knyttet til vores mål om at skabe langsigtet værdi for vores kunder og ejere. Vi sigter efter at opnå kommerciel succes på en måde, som tilgodeser vores værdier, og udtrykker respekt for mennesker, samfund og miljø.

Det er Skandias forpligtelse at sikre vores kunder et så højt afkast som muligt, og med det mål for øje investerer vi kundernes midler. Det sker naturligvis under hensyntagen til vores målsætning om at drive en ansvarlig forretning. Udgangspunktet for vores investeringer er vores politikker, principper og retningslinjer, som blandt andet bygger på Skandia-koncernens ejerpolitik samt politik for ansvarlig forretningsførelse.

Holdninger til specifikke emner

Skandia har på koncernniveau tilsluttet sig OECD’s retningslinjer for multinationale selskaber og FN’s Global Compact. Skandia udgiver desuden en række ”holdningspapirer”, som afspejler Skandia-koncernens holdning til specifikke emner, som er centrale i investeringssammenhæng. Disse holdningspapirer kan til enhver tid findes på Skandia Sveriges hjemmeside, hvor man også kan finde Skandias eksklusionsliste samt koncernens årlige redegørelse om bæredygtighed.

Eksterne kapitalforvaltere

Skandia får en stor del af sine investeringer varetaget af en række danske og udenlandske kapitalforvaltere. Vi har en grundig udvælgelsesproces, hvor forvalternes ESG-processer samt holdninger til ansvarlige investeringer indgår i vores vurdering af dem, på lige fod med de øvrige parametre i Skandias såkaldte 4P-proces (Philosophy, Process, People, Performance).

Forvalterne ved, at Skandia-koncernen har tilsluttet sig OECD’s retningslinjer for multinationale selskaber og FN’s Global Compact og de er bekendte med vores holdninger. Vi har tillid til, at forvaltningen af vores kunders midler sker i overensstemmelse hermed.

Ved investering via eksterne fonde, hvor Skandia er én blandt en række af investorer, vil det ikke altid være muligt, at få gennemført alle aspekter af vores politikker, principper og retningslinjer og der kan være tilfælde, hvor vi ikke kan få implementeret vores eksklusionsliste fuldt ud.

Hvis Skandia bliver opmærksomme på, at en investering er i konflikt med vores principper for ansvarlighed, undersøger vi sagen nærmere og afdækker muligheden for at påvirke forvalteren eller den pågældende virksomhed. Dette kan ske direkte, på koncernniveau, eller via eksterne partnere på baggrund af en proportionalitetsvurdering. I yderste konsekvens kan det være nødvendigt at afvikle en investering eller en fond. Det vil være tilfældet, hvis der er tale om alvorlige eller gentagne brud på Skandias principper om ansvarlighed, og hvor der ikke er udsigt til nogen væsentlige forbedringer.

Screening via GES og Ethix
Skandia følger løbende op på, om investeringerne lever op til vores principper om ansvarlighed. Som led i denne opfølgning screener Skandia sine beholdninger kvartalsvist via de to eksterne samarbejdspartnere GES og ISS Ethix. Resultaterne af disse screeninger anvendes i den løbende dialog med forvaltere og virksomheder.

Fra indirekte til direkte ejerskab

De eksterne forvaltere, Skandia har udvalgt, følger almindeligvis vores politikker, principper og retningslinjer, ligesom vi kan konstatere, at Skandias eksklusionsliste i vid udstrækning er implementeret. Skandia arbejder imidlertid på at ændre en række af de større aktiemandater til såkaldte diskretionære aftaler. Det betyder, at Skandia indgår en aftale med en ekstern forvalter om at stå for de investeringsmæssige beslutninger, men at det alene sker med afsæt i Skandias principper. Det giver langt bedre muligheder for at implementere vores politikker, principper og retningslinjer samt at udøve aktivt ejerskab med henblik på at påvirke de virksomheder, der handler i strid med disse. Det betyder også, at vi altid kan implementere vores eksklusionsliste fuldt ud på disse mandater.

For at diskretionær forvaltning kan svare sig, kræver det investeringer af en vis størrelse. Derfor er det ikke muligt for Skandia at gennemføre det på alle mandater. I dag er cirka 12 procent af Skandias aktivt forvaltede aktieportefølje omlagt til diskretionær forvaltning. Denne andel forventes øget betragteligt den kommende tid.

Indeksinvesteringer
En del af Skandias kunder har et meget stort fokus på de omkostninger, der er forbundet med at investere deres pensionsmidler. Til disse kunder tilbyder Skandia et såkaldt indeksprodukt, Skandia Basic, hvor investeringerne sker via lavprisfonde, som fx ETF’er eller indeksfonde. Disse fonde følger et givent markedsindeks, fx danske, europæiske eller amerikanske aktier, og der sker sjældent aktive til- eller fravalg af de virksomheder, fondene investerer i.

I denne type fonde, hvor målet er at investere så billigt som muligt ved at følge et indeks, sker der ikke altid screening af investeringerne. Og hvis det sker, er det oftest kun i forhold til internationalt anerkendte konventioner. Det vil således være meget svært at få gennemført investorspecifikke politikker i disse fonde. Det betyder fx, at kunder, der vælger dette produkt, kan risikere at være investeret i selskaber, som ellers står på Skandias eksklusionsliste.

The Montreal Carbon Pledge

Skandias svenske ejere har underskrevet The Montreal Carbon Pledge. Det betyder, at Skandia i Sverige opgør CO2-fodaftrykket for de aktiefonde, vi selv forvalter i koncernen. Dette offentliggøres via Skandia i Sverige. I Danmark, hvor vi får varetaget en meget stor del af vores investeringer via eksterne kapitalforvaltere, er vi indirekte investeret i mere end 5.000 virksomheder på verdensplan. Det er vores vurdering, at det ikke er muligt under de nuværende forudsætninger, inden for rimelige økonomiske eller praktiske rammer, at kortlægge CO2-fodaftrykket på lige præcis Skandias andel af de enkelte kapitalforvalteres investeringer.

Bæredygtige/etiske fonde

Til de kunder, der selv ønsker at stå for investeringen af pensionsmidlerne, tilbyder Skandia i dag et antal fonde, som har et særligt fokus på etik og/eller bæredygtighed, og vi arbejder løbende på at udvide vores sortiment af fonde indenfor denne kategori.

Vi anbefaler dog, at man spreder sin risiko og ikke placerer alle sine penge i en enkelt fond. Man bør således overveje, ud fra et risikomæssigt perspektiv, at sprede sine investeringer både geografisk og på forskellige aktivklasser med forskellig risiko.

Større åbenhed om fondes bæredygtighed
Skandia har som mål at gøre det lettere for kunderne at træffe beslutninger om investeringen af deres pensionsmidler ud fra et bæredygtighedshensyn. Derfor har vi implementeret Morningstars Sustainability Rating på de fonde, som kunderne selv kan vælge.

Informationer om investeringer i forvaltede produkter

I hovedparten af de produkter, hvor det er Skandia, der står for de investeringsmæssige beslutninger, giver vi kunderne en række informationer om investeringssammensætningen. Det gør vi i de fakta-ark, der laves til hver enkelt investeringsprofil under produkterne. Her fremgår blandt andet den geografiske fordeling samt fordelingen på brancher. Skandia udarbejder desuden gerne beholdningslister på specifikke produkter, eller for Skandias samlede investeringer, hvis kunder, potentielle kunder, samarbejdspartnere eller medierne ønsker det.

Årlig CR-rapport samt redegørelse om aktivt ejerskab

Skandia udarbejder en årlig CR-rapport, som offentliggøres på vores hjemmeside. Fra 2018 vil Skandia ligeledes offentliggøre en redegørelse for, hvordan vi arbejder med de syv anbefalinger for aktivt ejerskab, som er udarbejdet af Komitéen for god Selskabsledelse.

Opsummering

Skandia får en stor del af sine investeringer varetaget af en række danske og udenlandske kapitalforvaltere. Vi har en grundig udvælgelsesproces, hvor forvalternes ESG-processer samt holdninger til ansvarlige investeringer indgår i vores vurdering af dem, på lige fod med de øvrige parametre i Skandias såkaldte 4P proces.

Skandia-koncernen tilsluttet sig OECD’s retningslinjer for multinationale selskaber, FN’s Global Compact (samt The Montreal Carbon Pledge i Sverige), ligesom vi har udarbejdet holdningspapirer på en række centrale områder.

Gennem vores investeringer via fonde opnår Skandia en høj grad af risikospredning, hvilket vi mener, er vigtigt ud fra et investeringsmæssigt synspunkt. De forvaltere, Skandia arbejder sammen med, kender og følger i vid udstrækning vores politikker, principper og retningslinjer.

Skandia arbejder på at øge andelen af investeringer, som forvaltes på såkaldte diskretionære mandater for at få øget kontrol med investeringerne og derigennem gøre det lettere at agere og rapportere.

Skandia tilbyder fonde med fokus på bæredygtighed, og vi forventer at udvide vores sortiment indenfor denne kategori i den kommende tid. Vi giver desuden vores kunder mulighed for at træffe beslutninger om deres investeringer ud fra bæredygtighedshensyn gennem implementeringen af Morningstars Sustainability Rating.

  • © Skandia 2019
  • 25-05-2019 06:58
  • 1.0.7079.19297:430