Skandia er underlagt hvidvaskloven

Skandia er, ligesom andre livsforsikringsselskaber og fondsmæglerselskaber, omfattet af lov om foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, også kaldet hvidvaskloven. Dermed er vi forpligtet til at undersøge og have forholdsregler mod, at Skandia bliver misbrugt til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme.

Det betyder blandt andet, at vi både ved etablering af nye kundeforhold samt løbende indhenter legitimation og foretager kontrol af vores kunder, så identitetsoplysninger bekræftes af en uafhængig og pålidelig kilde. Dette kan eksempelvis være via CPR-registret. Såfremt en kunde ikke kan verificeres i CPR-registret, vil vi bede om at modtage kopi af andre nationale dokumenter, der kan bekræfte identiteten.

Vi foretager løbende en vurdering af, hvilke foranstaltninger der er nødvendige for at forebygge, at Skandia anvendes til eller forsøges anvendt til hvidvask af penge eller terrorfinansiering, og fastsætter vores foranstaltninger efter dette.

Såfremt vi ikke modtager den nødvendige legitimation fra en kunde, kan en udbetaling eller rådighed over en opsparing begrænses, indtil legitimationen er modtaget. Hvis en kunde afviser at indsende den nødvendige legitimation, kan Skandia desuden afvise eller afvikle kundeforholdet.

Skandia er endvidere forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Hvidvasksekretariatet), hvis vi får mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering, og hvor mistanken ikke kan afkræftes.

Skandia indhenter alene denne type oplysninger med henblik på at opfylde hvidvasklovens regler. Oplysningerne vil ikke blive brugt til andre formål. Skandias undersøgelser efter hvidvaskloven, er undtaget fra retten til aktindsigt.

Skandia er forpligtet til at undersøge, notere og opbevare personoplysninger med henblik på at fastslå, om der er mistanke eller rimelig grund til at formode, at et kundeforhold har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Skandia opbevarer disse personoplysninger i 5 år, efter at kundeforholdet er ophørt.

  • © Skandia 2021
  • 07-12-2021 15:41
  • 1.0.7400.20084:685