Skandias ledelse

Skandia har drevet virksomhed i Danmark siden 1998 og i Sverige siden 1855. De danske Skandia-selskaber var indtil 2. januar 2019 ejet af Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt i Sverige, herefter af AP Pension.

Direktion

Karsten Laursen

Karsten Laursen, adm. direktør

Karsten Laursen har været ansat i AP Pension siden 1994, økonomidirektør siden 2013 og fra 2020 tillige administrerende direktør i Skandia Link A/S og Skandia A/S.

 

 

Direktører i danske Skandia-selskaber

Skandia Link A/S

Adm. direktør Karsten Laursen

Skandia A/S

Adm. direktør Karsten Laursen

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Adm. direktør Lars Skovby

Bestyrelsen i Skandia

 Billede af Bo Normann Rasmussen Bo Normann Rasmussen
Formand for bestyrelsen

 

Foto på vej

 

Henrik Engmark
Bestyrelsesmedlem
Thomas Møller Thomas Møller
Bestyrelsesmedlem
Sara Brinks Larsen Sara Brinks Larsen
Bestyrelsesmedlem

Generel beskrivelse af bestyrelsen

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og er Skandias øverste ledelse.

Bestyrelsen varetager ledelsen af Skandias anliggender i overensstemmelse med lovgivningen og vores vedtægter.

Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse og sikrer forsvarlig organisation af Skandias virksomhed.

Bestyrelsen tager ikke del i den daglige ledelse af Skandia. Den træffer dog beslutninger, som, efter Skandias forhold, er af usædvanlig art eller af stor betydning.


Sådan fungerer vores bestyrelse

Bestyrelsen består af 5-8 medlemmer, der er på valg hvert år. Medlemmerne vælges på generalforsamlingen.

De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en 4-årig periode. Der er senest afholdt valg af medarbejderrepræsentanter i 2015, dvs. næste valg skal finde sted i forbindelse med generalforsamlingen i 2019.

De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer modtager ikke særskilt honorar for deres hverv som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem.

Der vælges et antal medarbejderrepræsentanter svarende til 50 procent af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, dvs. pt. tre medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen mødes mindst fire gange om året. Eller når formanden vurderer, at det er nødvendigt.
Bestyrelsen har ikke fastlagt specifikke rekrutteringskriterier. Vores opfattelse er i stedet, at bestyrelsen løbende og mindst én gang om året skal vurdere, om bestyrelsesmedlemmerne til sammen besidder den fornødne viden og erfaring til at sikre en forsvarlig drift.

Bestyrelsen tager konkret stilling til den enkelte kandidat. Herunder også om bestyrelsen samlet set har tilstrækkelig indsigt i brug af modeller til risikoberegning ved indførelse af nye produkter og andre tiltag, der kan medføre forøgede risici for Skandia.

Bestyrelsens medlemmer opfylder hver især lovgivningens krav om egnethed og hæderlighed. Det enkelte medlem skal desuden afsætte tilstrækkelig tid til at varetage sit hverv som bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen skal løbende påtage sig efteruddannelse. Det inkluderer deltagelse i seminarer om konkrete emner, der relaterer sig til Skandias drift. Skandia sikrer, at der er afsat de nødvendige personalemæssige og økonomiske ressourcer til dette.

Bestyrelsen og direktionen aflønnes

Bestyrelsen og direktionen aflønnes med et fast honorar, dog ikke de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, som ikke modtager særskilt honorar for deres hverv. Der anvendes ikke bonusprogram i relation til aflønning af direktionen. Du kan se Skandias lønpolitik her.

  • © Skandia 2020
  • 18-01-2020 16:17
  • 1.0.7104.21234:430